Dades personals

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 l’informem que les dades personals que faciliti quedaran incorporades a un fitxer titularitat de Calaix de Cultura, S.C.C.L., que és la responsable i destinatària. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar l’exposició virtual. Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades de caràcter personal dirigint-se a Calaix de Cultura, S.C.C.L. amb domicili al carrer Diputació 185, entresol 3, 08011 Barcelona.

En el cas de facilitar dades de tercers (incloses imatges), es faciliten havent-ne informat i obtingut el consentiment pel tractament de les mateixes.

Fotografies

L’usuari és el responsable de tenir el permís per facilitar la fotografia o ser el titular d’aquest dret. Amb l’exhibició de la fotografia s’està autoritzant la comunicació pública de la mateixa.

L’usuari és el responsable de tenir el permís per mostrar la imatge de persones.

Comentaris i relats

L’opinió és lliure, però els comentaris i/o relats que es realitzin hauran de limitar-se al respecte pels altres, sense incórrer en opinions vexatòries, injúries o calúmnies o qualsevol acció que pogués lesionar els drets dels tercers.

L’usuari podrà triar un pseudònim si vol figurar com a anònim per aportar les seves opinions. L’assignació del nom de l’usuari es produeix automàticament i no es podrà triar com a nom d’usuari paraules o expressions malsonants, injurioses, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per la utilització del qual no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral, els bons costums i l’ordre públic.

El portal es reserva el dret a cancel·lar o suspendre aquells noms d’usuaris que siguin contraris al que disposa l’apartat anterior.

Calaix de Cultura SCCL no pot garantir la veracitat de la informació facilitada en els fòrums d’opinió.

El portal es reserva el dret a negar la utilització d’un determinat servei a qualsevol usuari que incompleixi amb aquestes condicions generals de l’ús d’aquest servei.

Logotip de les institucions

En facilitar el logotip s’autoritza la seva exhibició a la xarxa.

Responsabilitat dels continguts i difusió

No som responsables dels continguts, els enllaços o usos que es facin dels suports que posem a disposició dels visitants per a les plataformes de visualització de fotografies ni dels usos que es facin d’aquestes imatges o vídeos per part dels usuaris, així com les xarxes socials o terceres entitats que s’adhereixin o s’enllacin.