En compliment del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O.P.D.) i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades estan incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el present concurs organitzat per la FAECH i el Punt Multimèdia de la Casa del Mig.
Així mateix, l’informem que les dades del guanyador amb inclusió expressa de la imatge presa a l’acte d’entrega del premi podran ser publicades a la pàgina web de les entitats organitzadores i col·laboradores i a les seves xarxes socials amb la finalitat de donar publicitat a l’esdeveniment.
L’informem que la imatge dels participants també es podrà utilitzar per fer difusió de l’activitat. Les imatges que els participants pugin a les xarxes, poden ser utilitzades pels organitzadors, com element de difusió, per realitzar una exposició o qualsevol activitat que sigui d’interès pels organitzadors.
Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades, sense que en cap cas puguin ser utilitzades per finalitats comercials o lucratives diferents a les indicades.
En qualsevol moment, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei, dirigint-se per correu electrònic o correu postal a: FAECH amb adreça al carrer Sant Roc, 26-28, 1r pis – 08014 Barcelona aportant, per a la seva identificació, una còpia del DNI.