I.- OBLIGAT COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER PART DE L’USUARI

1.1.- En el present AVÍS LEGAL hi figuren totes les Condicions Generals que són d’obligat compliment per l’usuari del lloc Web www.rutapp.cat, a més de tota la informació de caràcter legal que s’ha considerat que podia ésser del seu interès.
1.2.- A més de les Condicions Generals contingudes en aquest AVÍS LEGAL, per la utilització de determinats serveis i per l’accés a determinats continguts podràn existir Condicions Particulars que constaràn en lloc visible i que també seràn d’obligat compliment
per a l’usuari d’aquells serveis o continguts.
1.3.- A la “home” d’aquest lloc Web hi consta expressament i de forma visible que el seu ús implica automàticament l’acceptació íntegra de les condicions generals i particulars en ell contingudes.
1.4.-Tant les Condicions Generals com les Condicions Particulars podràn ésser modificades i seràn d’aplicació per a l’usuari aquelles que figurin en el lloc Web en el moment en que hi hagi accedit.
1.5.- L’usuari accepta i s’obliga a llegir íntegrament el present AVÍS LEGAL i a usar de forma correcte el present lloc Web, de bona fe, amb diligència i conforme a les Condicions Generals i Particulars en ell contingudes i a les disposicions legals vigents.
II.- INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR DEL LLOC WEB
· Denominació social: Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, Adreça: c/ Sant Roc, 26-28, 1er pis Barcelona. Telèfon: 934513069 E-mail:
junta@faech.cat · CIF: G-58558602. ·

 

III.- INFORMACIÓ SOBRE EL LLOC WEB

3.1.- La utilització d’aquest lloc Web és gratuïta i també ho són els serveis que des del mateix s’ofereixen i es presten.
3.2.- El present lloc Web ofereix informació general sobre l’activitat Rutapp i podria contenir informació referent al barri d’Hostafrancs, d’altres barris propers i informacions en l’àmbit del associacionisme, esport i formació, així com de les entitats organitzadores i col·laboradores.
3.3.- El present lloc Web compleix amb la legalitat vigent i és respectuós amb tots els drets de propietat industrial i intel·lectual respecte als continguts que conté.
3.4.- El present lloc Web conté “links” o enllaços hipertextuals a altres llocs Web, creats amb el criteri de considerar-los d’interès pels usuaris; no obstant, la Federació no ha fet una revisió de tots els continguts dels llocs webs enllaçats i no es fa responsable pel cas que els mateixos poguessin ésser il·lícits, ofensius, immorals, erronis o de cap interès per a l’usuari.
El fet que el lloc Web contingui enllaços a altres llocs Web, no vol dir en cap cas que els organitzadors els estiguin recomanant.

 

IV.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1.- Els organitzadors són titulars del lloc Web www.rutapp.cat. El codi font del lloc Web és propietat dels organitzadors i aquest és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el mateix. 4.2.- Tant el programa d’ordinador necessari pel funcionament del present lloc Web, com el disseny de les diferents pàgines en ell contingudes, els continguts que figuren en cada pàgina, els sons, les combinacions de colors, les bases de dades, els logotips, les marques, etc. estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual, sobre bases de dades i sobre marques. 4.3.- Pel cas que un usuari vulgui utilitzar, de qualsevol forma que sigui (reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, cessió, llicència, etc.) qualsevol dels elements continguts en el present lloc Web que estiguin protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual, sobre bases de dades o sobre marques, haurà de demanar i obtenir de forma expressa la corresponent llicència o autorització del titular dels drets. 4.4.- S’informa de que els continguts que legalment no tinguin la consideració d’obra protegida per la Llei de Propietat Intel·lectual, poden estar protegits legalment per representar una inversió substancial del titular la seva inclusió en el lloc Web. El titular del lloc Web podrà introduir expressament elements identificadors ocults en els continguts per si fos necessari demostrar que un usuari els ha obtingut del lloc Web.

 

V.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5.1.- El lloc Web conté una pàgina on hi ha formularis a través dels quals es demanen dades personals als usuaris. Aquesta pàgina és “Apunta’t” 5.2.- Quan l’usuari incorpora les dades requerides pel formulari i les tramet, automàticament està acceptant de forma expressa i sense condicions de cap mena que les dades personals facilitades quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat pels organitzadors, el qual té com a única finalitat la que expressament consti a la mateixa pàgina que conté el formulari, que no és més que poder-se posar en contacte amb l’usuari que ha sol·licitat inscriure’s a l’activitat Rurapp. 5.3.- En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’omplir el formulari i es presumirà que qui ha introduït les dades és el titular de les mateixes. 5.4.- Els organitzadors guardaran les dades personals obtingudes a través dels esmentats formularis o per qualsevol altre mitjà contingut en el lloc Web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tractament i accés no autoritzat. Així mateix, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a entitats diferents dels organitzadors i a persones diferents de les expressament autoritzades pels organitzadors per gestionar el fitxer que conté les dades. 5.5.- Els usuaris tenen dret d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació de les seves dades que constin en el fitxer automatitzat dels organitzadors L’exercici d’aquests drets s’haurà de realitzar mitjançant petició escrita adreçada a la Federació, bé per correu ordinari, bé per fax o bé per correu electrònic.

 

VI.- COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

7.1.- En el cas que un usuari del lloc Web tingui coneixement o consideri que existeixen continguts il·legals o inadequats en el lloc Web de l’activitat , en qualsevol dels llocs Webs amb els quals aquest lloc enllaci o bé en els llocs Web que continguin enllaços al lloc Web se li demana que ho comuniqui a la Federació per escrit (correu ordinari, fax o correu electrònic).

 

VIII.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

8.1.- La Federació com a titular del lloc Web, només assumeix aquella responsabilitat que amb caràcter imperatiu li correspongui conforme a la legalitat vigent en cada moment, no assumint en cap cas les obligacions o responsabilitats que constin a la Llei com a dispositives i que no hagin estat expressament assumides en els Condicions Generals o Particulars. 8.2.- La Federació no es responsabilitza del bon funcionament del lloc Web, de les possibles errades i de les actualitzacions dels seus continguts, de l’existència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes, fitxers o documents dels usuaris, de l’ús que l’usuari pugui fer del lloc Web o dels continguts que en ell figuren, ni dels continguts i funcionament dels llocs Web als quals enllaça i, per tant, queda clar que l’usuari que usa el lloc Web ho fa voluntàriament, informat de la limitació de responsabilitats del seu titular i pel seu propi compte i risc.

 

IX.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les relacions jurídiques entre el titular del lloc Web i els usuaris del mateix es regiran per la legislació espanyola i conforme a la mateixa s’interpretaran i aplicaran les Condicions Generals contingudes en el present AVÍS LEGAL i les Condicions Particulars.